Pakartotinai renkamos paraiškos pagal žuvininkystės sektoriaus priemonę „Gamybos ir prekybos planai“
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2021.07.19

Pakartotinai renkamos paraiškos pagal žuvininkystės sektoriaus priemonę „Gamybos ir prekybos planai“

Pakartotinai renkamos paraiškos pagal žuvininkystės sektoriaus priemonę „Gamybos ir prekybos planai“
Nuo rytojaus Nacionalinėje mokėjimo agentūroje (NMA) priimamos paraiškos pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 m. veiksmų programos (Veiksmų programa) penktojo Sąjungos prioriteto „Prekybos ir perdirbimo skatinimas“ priemonę „Gamybos ir prekybos planai“ (Priemonė).
 
Paramos paraiškos pagal šią priemonę renkamos nuo liepos 20 d. iki rugpjūčio 31 d., jas gali teikti Žvejybos produktų gamintojų organizacijų ir akvakultūros produktų gamintojų organizacijų pripažinimo ir pripažinimo panaikinimo taisyklių tvarka pripažinta žvejybos produktų gamintojų organizacija ir akvakultūros produktų gamintojų organizacija ar gamintojų organizacijų asociacija. Pareiškėjo atstovas turi būti ne jaunesnis kaip 18 metų amžiaus. Paraiškos, kurios teikiamos su partneriais, nepriimamos.
 
Paramos tikslas – žvejybos ir akvakultūros produktų rinkos organizavimo gerinimas.
 
Remiama veikla, išlaidos ir paramos intensyvumas
 • Žvejybos produktų gamintojų organizacijų ir akvakultūros produktų gamintojų organizacijų pripažinimo ir pripažinimo panaikinimo taisyklėse numatytų gamybos ir prekybos planų rengimas.
 • Žvejybos produktų gamintojų organizacijų taikomų priemonių, numatytų Žvejybos produktų gamintojų organizacijų ir akvakultūros produktų gamintojų organizacijų pripažinimo ir pripažinimo panaikinimo taisyklių 32, 33 ir 37 punktuose, įgyvendinimas.
 • Akvakultūros produktų gamintojų organizacijų taikomų priemonių, numatytų Žvejybos produktų gamintojų organizacijų ir akvakultūros produktų gamintojų organizacijų pripažinimo ir pripažinimo panaikinimo taisyklių 34, 35 ir 37 punktuose, įgyvendinimas.
 • Iš paramos lėšų bus finansuojamos tik tinkamos finansuoti ir patvirtintame Gamybos ir prekybos plane numatytos išlaidos, neviršijant nustatyto paramos dydžio ir intensyvumo. Tinkamų finansuoti išlaidų dalį, kurių nepadengia paramos lėšos, pareiškėjas privalo finansuoti pats.
 • Išlaidų tinkamumas finansuoti vertinamas mokėjimo prašymų vertinimo metu. Taip pat atkreiptinas dėmesys, kad tinkamomis finansuoti išlaidomis pripažįstamos tos išlaidos, kurios patirtos ne anksčiau nei 2014 m. sausio 1 d. ir įsigytos už kainas, ne didesnes už atitinkamų prekių, paslaugų ir darbų vidutines rinkoje egzistuojančias kainas. 
 
Lėšos Priemonei įgyvendinti skiriamos iš EJRŽF (75 proc. bendrojo finansavimo) ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto (25 proc. bendrojo finansavimo). Šiam paramos paraiškų priėmimo etapui skiriama 370 000 eurų. Didžiausia galima paramos žuvininkystės projektui suma yra 370 000 eurų per metus. Projektams įgyvendinti gali būti suteikiama iki 75 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.
 
Pareiškėjo (paramos gavėjo) įsipareigojimai
 
 • Apdrausti turtą, kuriam įsigyti ar sukurti bus panaudota parama, kurio pirkimo vertė (įskaitant PVM) viršija 10 000 Eur, nuo mokėjimo prašymo pateikimo dienos iki žuvininkystės projekto įgyvendinimo laikotarpio pabaigos (didžiausiu turto atkuriamosios vertės draudimu nuo visų galimų rizikos atvejų žuvininkystės projekto įgyvendinimo laikotarpiu).
 • Teikti informaciją ir duomenis, reikalingus statistikos tikslams ir Veiksmų programos įgyvendinimo stebėsenai bei reikalingiems vertinimams atlikti.
 • Visą projekto įgyvendinimo laikotarpį nepadaryti su EJRŽF susijusio sukčiavimo, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 508/2014 10 straipsnio 3 dalyje.
 • Sutikti, kad NMA pateiktus duomenis kontrolės tikslams gali panaudoti ir kitos Lietuvos Respublikos ir ES institucijos.
 • Pateikti finansų įmonės ar kredito įstaigos sprendimą, kuriuo patvirtinama paskolos suteikimo galimybė, Administravimo taisyklėse numatyta tvarka, jei projekto dalis įgyvendinama skolintomis lėšomis.
 • Iki projekto įgyvendinimo laikotarpio pabaigos saugoti visus dokumentus, susijusius su projekto įgyvendinimu, ir užtikrinti jų prieinamumą Administravimo taisyklėse nustatyta tvarka.
 
Išmokėjimo tvarka
 
Priemonei taikomi šie paramos lėšų išmokėjimo būdai: išlaidų kompensavimas su avanso mokėjimu ir sąskaitų apmokėjimas. Avanso dydis negali viršyti 37,5 proc. gamybos ir prekybos plane planuojamų tinkamų išlaidų, numatytų einamųjų metų gamybos ir prekybos plano finansavimo plane. Mokėjimo prašymai teikiami NMA ir administruojami Administravimo taisyklių nustatyta tvarka. Mokėjimo prašymo forma ir informacija apie pridedamus dokumentus pateikiama NMA interneto svetainėje.
 
Už vienus gamybos ir prekybos plano įgyvendinimo metus gamintojų organizacijai ar gamintojų organizacijų asociacijai išmokėta parama negali viršyti 12 proc. tos gamintojų organizacijos ar gamintojų organizacijų asociacijos per ankstesnius trejus kalendorinius metus rinkai patiektos žuvininkystės produkcijos vidutinės metinės vertės (trejų metų vidurkis). Naujai pripažintai gamintojų organizacijai ar gamintojų organizacijų asociacijai per metus suteikta parama negali viršyti 12 proc. šios gamintojų organizacijos ar gamintojų organizacijų asociacijos narių per ankstesnius trejus kalendorinius metus rinkai patiektos žuvininkystės produkcijos vidutinės metinės vertės (trejų metų vidurkis).
 
Paraiškų teikimas
 
Paraiškos teikiamos NMA Kaimo plėtros ir paramos regionams departamento teritoriniams paramos administravimo skyriams.
 
Ekstremalios situacijos metu pareiškėjas pasirašytą paramos paraišką ir kartu su ja pateikiamais dokumentais NMA darbo laiku gali pateikti pasinaudodamas „paraiškų dėžutėmis“ (specialiai įrengtomis vietomis, kuriose galima pateikti paramos paraišką tiesiogiai nekontaktuojant su kitais asmenimis), kurios įrengtos NMA Kaimo plėtros ir paramos regionams departamento teritoriniuose paramos administravimo skyriuose. Registruotu paštu teikiama paramos paraiška ir (arba) su ja susiję dokumentai turi būti išsiųsti ne vėliau kaip paskutinę paramos paraiškų priėmimo grafike nurodytą dieną.
 
*Atkreipiame dėmesį, kad straipsnyje pateikta tik dalis sąlygų ir įsipareigojimų. Siekiant gauti paramą svarbu, kad pareiškėjas atitiktų visus taisyklėse keliamus reikalavimus ir laikytųsi visų taisyklėse nustatytų įsipareigojimų iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos.
 
Naudinga informacija
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2021 m. liepos 19 d. 12:04