NMA vyks tikrinti, kaip ūkininkai laikosi tręšimo reikalavimų šaltuoju metų laiku
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2021.11.25

NMA vyks tikrinti, kaip ūkininkai laikosi tręšimo reikalavimų šaltuoju metų laiku

NMA vyks tikrinti, kaip ūkininkai laikosi tręšimo reikalavimų šaltuoju metų laiku
Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) planuoja gruodžio pradžioje vykti į ūkius tikrinti, ar ūkininkai laikosi draudimo šaltuoju metų laikotarpiu skleisti laukuose mėšlą ir (ar) srutas.
 
Draudimas šaltuoju metų laiku skleisti laukuose mėšlą ir (ar) srutas yra vienas iš kompleksinės paramos reikalavimų. Ribojant žemės tręšimą mėšlu siekiama apsaugoti upes, ežerus, jūras bei kitus vandens telkinius nuo taršos. Nustačius kompleksinės paramos reikalavimų pažeidimų, sankcijos taikomos visai paraiškai, t. y. visoms išmokoms, taigi ūkininkai gali prarasti reikšmingą paramos sumą.
 
Š. m. lapkričio 19 d. aplinkos ministro ir žemės ūkio ministro įsakymu nustatyta, kad draudžiama mėšlu ir (ar) srutomis tręšti dirvą  nuo š. m. gruodžio 1 d. iki kitų metų kovo 20 d. Visais atvejais draudžiama mėšlą ir (ar) srutas įterpti arba skleisti ant įšalusios, įmirkusios, užtvindytos, apsnigtos žemės.
 
Mėšlo ir (ar) srutų tvarkymo reikalavimai
 
Mėšlas ir srutos turi būti kaupiami ir laikomi taip, kad būtų išvengta paviršinio ir požeminio vandens taršos. Asmenys, laikantys ne daugiau kaip 100 sutartinių gyvulių (SG), tirštąjį mėšlą gali kaupti tirštojo mėšlo rietuvėse prie tvartų, mėšlidėse ar srutų kauptuvuose. Laikant daugiau kaip 100 SG, mėšlą ir srutas privalu kaupti tvartuose, mėšlidėse ar srutų kauptuvuose.
 
Tirštąjį mėšlą laikant laukuose privaloma įrengti lauko rietuves, kurios turi būti įrengiamos laikantis šių reikalavimų:
  • vieta laukuose mėšlui laikyti parenkama, kad rietuvė neapsemtų paviršiniai vandenys (liūčių, potvynių metu). Rietuvė turi būti įrengiama ne arčiau kaip 100 m nuo gyvenamosios ir (ar) visuomeninės paskirties pastatų, nebent pastatų savininkas yra pateikęs rašytinį sutikimą
  • vieta parenkama ne arčiau kaip 20 m nuo karstinių smegduobių, melioracijos griovių ir įrenginių (paviršinio vandens nuleistuvų ir latakų), turi būti laikomasi specialiųjų žemės naudojimo sąlygų, nustatytų Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme;
  • įrengiamas ne plonesnis kaip 20 cm durpių arba smulkintų ir (ar) nesmulkintų šiaudų arba medžio pjuvenų suspaustas sluoksnis; laikymo vieta turi būti apjuosta ne žemesniu kaip 30 cm aukščio žemės pylimu, kuris turi užtikrinti, kad visą mėšlo saugojimo laikotarpį srutos neištekėtų už jo ribų;
  • rietuvėse mėšlas laikomas ne ilgiau kaip 6 mėnesius;
  • rietuvė turi būti nuolaidžiais pakraščiais, kad krituliai galėtų nutekėti nuo rietuvės dangos;
  • rietuvė uždengiama lanksčiosiomis, vandeniui nelaidžiomis dangomis arba ne plonesniu kaip 10 cm storio durpių, žemių, smulkintų ir (ar) nesmulkintų šiaudų, pjuvenų sluoksniu;
  • rietuvėje, įrengtoje laukuose, kurie bus tręšiami, tirštojo mėšlo kiekis negali viršyti tam laukui tręšti leidžiamo panaudoti mėšlo kiekio; galima įrengti vieną kelių laukų (kai tręšimo planas parengtas), kuriuos skiria natūralūs gamtiniai ir dirbtiniai objektai arba jie ribojasi, tirštojo mėšlo rietuvę, kuri neviršytų laukams tręšti reikalingo mėšlo kiekio;
  • rietuvė turi būti įrengta taip, kad srutos iš jos netekėtų į aplinką ir būtų išvengta amoniako emisijų ir kvapų sklidimo.
 
Naudingą informaciją apie kompleksinės paramos reikalavimus galima rasti skaitmeniniu formatu NMA parengtame leidinyje „Reikalavimų įgyvendinimo gerosios praktikos vadovas“.
 
Naudinga informacija
Nuotrauka iš pixabay.com
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2021 m. lapkričio 26 d. 12:58