Lapkritį vėl renkamos paraiškos ūkiams modernizuoti (ATNAUJINTA)
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2021.11.23

Lapkritį vėl renkamos paraiškos ūkiams modernizuoti (ATNAUJINTA)

Lapkritį vėl renkamos paraiškos ūkiams modernizuoti (ATNAUJINTA)
Planuojantys modernizuoti savo ūkius nuo lapkričio 3 d. kviečiami kreiptis dėl paramos. Parama investicijoms į žemės ūkio valdas bus teikiama pagal naujas pereinamojo 2021–2022 metų laikotarpio taisykles. Atkreipiame dėmesį, kad š. m. lapkričio 19 d. buvo pakoreguotos įgyvendinimo taisyklės.
 
Paraiškos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ renkamos lapkričio 3–30 d. Šiuo laikotarpiu paramos lėšos skiriamos atskirai šiems sektoriams:
  • pieninei galvijininkystei skirta 27 mln. Eur;
  • kiaulininkystei skirta 6,2 mln. Eur;
  • paukštininkystei, įkaitant kiaušinių gamybą skirta 6,2 mln. Eur;
  • mėsinei gyvulininkystei, įskaitant mėsinę galvijininkystę, avininkystę, ožkininkystę, triušininkystę skirta 3,1 mln. Eur;
  • sodininkystei, daržininkystei, uogininkystei skirta 8 mln. Eur.
 
Kas gali teikti paraiškas
 
Dėl paramos gali kreiptis fiziniai ir juridiniai asmenys, įregistravę valdą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre (fizinis asmuo turi būti įregistravęs ir ūkininko ūkį) ir ne trumpiau kaip 12 mėn. vykdantys žemės ūkio veiklą bei iš jos gaunantys pajamų. Pareiškėjo pajamos iš žemės ūkio veiklos per ataskaitinius metus iki paramos paraiškos pateikimo turi sudaryti ne mažiau kaip 50 proc. visų pareiškėjo veiklos pajamų. Paraiškos, pateiktos fizinio ar juridinio asmens kartu su projekto partneriu (-ais), nepriimamos.
 
Parama teikiama, jei pareiškėjo, išreikštas produkcijos standartine verte, yra didesnis kaip 8 tūkst. Eur (šis reikalavimas netaikomas pripažintiems žemės ūkio kooperatyvams, kurie superka ir realizuoja iš savo narių jų valdose pagamintus ar išaugintus žemės ūkio produktus arba supirktus iš savo narių jų valdose pagamintus ar išaugintus žemės ūkio produktus perdirba ir realizuoja iš jų pagamintus maisto ir ne maisto produktus).
 
Remiama žemės ūkio produktų gamyba, prekinių žemės ūkio produktų (pagamintų ar išaugintų valdoje) apdorojimas, perdirbimas ir tiekimas rinkai. Jei tai yra pripažintas žemės ūkio kooperatyvas, remiamas iš kooperatyvo narių jų valdose pagamintų ar išaugintų žemės ūkio produktų supirkimas ir realizavimas, supirktų jų valdose pagamintų ar išaugintų žemės ūkio produktų perdirbimas ir iš jų pagamintų maisto ir ne maisto produktų realizavimas.
 
Paramos intensyvumas
 
Paramos intensyvumas 50 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų, jei vykdoma žemės ūkio produktų gamyba gyvulininkystės, sodininkystės, daržininkystės ir uogininkystės sektoriuose.
 
Paramos intensyvumas gali būti padidintas 20 proc. punktų:
  • jaunajam ūkininkui, fiziniam asmeniui (kuriam dar nėra suėję 41 metai);
  • žemės ūkio kooperatyvui, įgyvendinančiam kolektyvines investicijas.
 
Paramos intensyvumas 50 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų, jei vykdomas prekinių žemės ūkio produktų (pagamintų ar išaugintų valdoje) apdorojimas, perdirbimas ir tiekimas rinkai.
 
Paramos intensyvumas gali būti padidintas 20 proc. punktų:
  • pripažintiems žemės ūkio kooperatyvams, kurie superka ir realizuoja iš savo narių jų valdose pagamintus ar išaugintus žemės ūkio produktus arba supirktus iš savo narių jų valdose pagamintus ar išaugintus žemės ūkio produktus perdirba ir realizuoja iš jų pagamintus maisto ir ne maisto produktus, įgyvendinantiems kolektyvines investicijas vieno iš pripažinto žemės ūkio kooperatyvo narių valdoje (taikoma tik gyvulininkystės, sodininkystės, daržininkystės ir uogininkystės sektoriuose);
  • pripažintiems žemės ūkio kooperatyvams, kurie patys užsiima žemės ūkio produktų gamyba ir įgyvendina kolektyvines investicijas (taikoma tik gyvulininkystės, sodininkystės, daržininkystės ir uogininkystės sektoriuose).
 
Didžiausia paramos suma  projektui – 300 tūkst. Eur, 2014–2020 metų laikotarpiu 900 tūkst. Eur, susijusių įmonių, sutuoktinių didžiausia bendra gauta paramos suma 2014–2020 metų laikotarpiu negali viršyti 1,3 mln. Eur.
 
Atkreipiame pareiškėjų, planuojančių keisti valdos specializaciją, dėmesį į š. m. lapkričio 19 d. taisyklių pakeitimą.
 
Pareiškėjui, kuris numato keisti valdos specializaciją,  suteikiamos paramos dydis apskaičiuojamas pagal nustatytą paramos intensyvumą tam specializuotam žemės ūkio sektoriui, į kurį pareiškėjas numato investuoti ir visos projekte numatytos investicijos yra susijusios su to konkretaus specializuoto žemės ūkio sektoriaus veiklos vykdymu. Specializuotam daržininkystės sektoriui priskiriamos investicijos, susijusios tik su šviežių daržovių (t. y. nepriskiriamos nenatūraliai išdžiovintos ir natūraliai išdžiūvusios ankštinės daržovės) gamyba arba perdirbimu (vakuumavimu, konservavimu, atšaldymu, užšaldymu). Tuo atveju, kai projekto investicijos yra susijusios ne tik su to konkretaus specializuoto žemės ūkio sektoriaus veiklos vykdymu, tokios investicijos paramos lėšomis nefinansuojamos. Valdos specializacija 2014–2020 metų programos laikotarpiu pagal veiklos sritį „Parama investicijoms į žemės  ūkio valdas“ gali būti keičiama tik vieną kartą (valdos specializacijos pakeitimu nelaikomi atvejai, kai pateiktame projekte investuojama į vykdomą veiklą pagal jau keistą valdos specializaciją, siekiant ją išplėsti, ir kai dar nėra pasiektas taisyklių 11 punkte specializuotam žemės ūkio sektoriui nustatytas pajamų lygis).
 
Projektų atrankos kriterijai
 
Pieninės galvijininkystės sektoriaus paraiškos vertinamos pagal 8 atrankos kriterijus, už atitiktį kiekvienam iš kriterijų suteikiama nuo 5 iki 30 balų.
 
Mėsinės galvijininkystės, kiaulininkystės, avininkystės, ožkininkystės, triušininkystės, paukštininkystės, įskaitant kiaušinių gamybą, sektorių paraiškos vertinamos pagal 10 atrankos kriterijų, už atitiktį kiekvienam iš kriterijų suteikiama nuo 5 iki 20 balų.
 
Sodininkystės, daržininkystės ir uogininkystės sektorių paraiškos vertinamos pagal 10 atrankos kriterijų, už atitiktį kiekvienam iš kriterijų suteikiama nuo 5 iki 20 balų.
 
Atrankos kriterijai, taikomi paminėtų žemės ūkio sektorių paraiškoms, išvardyti įgyvendinimo taisyklių XI skyriuje.
 
Privalomasis mažiausias projektų atrankos balų skaičius visuose žemės ūkio sektoriuose – 35 balai. Jeigu projektų atrankos vertinimo metu nustatoma, kad projektas nesurinko 35 balų skaičiaus, paramos paraiška atmetama.
 
Paraiškų priėmimas
 
Paraiškos priimamos Nacionalinės mokėjimo agentūros Kaimo plėtros ir paramos regionams departamento teritoriniuose paramos administravimo skyriuose, adresais nurodytais NMA interneto svetainės kiltyje „Susisiekite“.
 
Naudinga informacija
 
Nuotrauka iš istockphoto.com
Paskutinio atnaujinimo data: 2021 m. lapkričio 23 d. 08:21